Dr. Kothari’s Eye Hospital
Patel Circle, Udaipur- 313002, (Raj.) India
Phone: +91-294-248-4896, 2484738 (H), 2485596 (R)
Telefax: 2583657
Email: info@kotharieyeshospital.com